Basen pożarowy - basen dla koni

Przy projektowaniu ośrodków jeździeckich, ośrodków hodowlanych koni sportowych, ośrodkach hodowli koni sportowych w zabudowie zagrodowej, trzeba brać pod uwagę warunki pożarowe. Oprócz prawidłowego zaprojektowania dróg ewakuacyjnych, analizie odległości obiektów i dróg dojazdu jednostek ratowniczych trzeba brać pod uwagę także zaopatrzenie obiektu w wodę do gaszenia pożaru. Dla obiektów o powierzchni strefy pożarowej przekraczajàcej 2 000 m2 - a takimi jest na przykład hala krytej ujeżdżalni 30m x 70m-co najmniej 15 dm3/s. Jeśli liczymy na wodę z wodociągu gminnego, to trzeba to przed inwestycją dokładnie sprawdzić. Przede wszystkim czy w najbliższej okolicy obiektu- nie dalej niż 75 m - znajduje się hydrant pożarowy o wydajności 15 l/s. Wydajność hydrantu może zadeklarować zarządca sieci wodociągowej.
Przy projektowaniu rozbudowy jednego z renomowanych ośrodków jeździeckich pod Warszawą, który funkcjonuje od 12 lat, okazało się, że ani wodociąg nie ma wymaganej wydajności ( zamiast 15 l/s zarządca sieci deklaruje raptem 5 l/s), a odległość od hydrantu do obiektu, jest zamiast wymaganych 75m-faktycznie jest 150 m. Realizując obecną rozbudowę ośrodka , inwestor ma obowiązek dostosować go do aktualnie obowiązującego Prawa Budowlanego i wynikających z niego przepisów- także pożarowych. Nie zastosowanie się do przepisów pożarowych skutkuje brakiem pozwolenia na użytkowanie. Poza tym jest po prostu bardzo niebezpieczne dla użytkowników ośrodka i tych ludzkich i tych zwierzęcych.
W takim wypadku nie pozostaje nic innego jak zaprojektowanie i zrealizowanie zbiornika wody pożarowej , z punktem zaopatrzenia wozów strażackich. Zbiornik powinien spełniać liczne wymagania, między innymi  min 2m głębokości i pojemność 150 m3.


W zrealizowanej według naszego projektu stajni Jadran https://www.facebook.com/stajniajadran/ , jest to prostokątny basen z ogrodzeniem . Przy ograniczonym terenie posesji, to spora strata miejsca, które mogłoby być przeznaczone na pastwiska i padoki.


Dlatego też, przy rozbudowie wspomnianego wyżej ośrodka jeździeckiego pod Warszawą, zasugerowałem, aby basen pożarowy pełnił także funkcję basenu dla koni.
Basen  bardzo rozluźnia konie po intensywnych startach i powierzchnia basenu byłaby dobrze wykorzystana.
W wypadku wykorzystywania basenu pożarowego także dla koni, trzeba zaprojektować system czyszczący wodę - inaczej basen będzie przypominał pojemnik z zielonym płynem.
Wymagana ilość wody zewnętrznej do gaszenia pożaru określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030
"9. Wymaganà ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru dla obiektów budowlanych gospodarki rolnej należy zapewniç w następujących ilościach: 1) dla obiektów o powierzchni strefy pożarowej do 2 000 m2 — co najmniej 10 dm3/s; 2) dla obiektów o powierzchni strefy pożarowej przekraczajàcej 2 000 m2 — co najmniej 15 dm3/s. " 

A tutaj film z treningu konia do polo w basenie o podobnym kształcie.