Drogi technologiczne ośrodka jeździeckiego

Artykuł omawia technologie ośrodka jeździeckiego i gospodarstw hodowli koni sportowych, z punktu widzenia logistyki. Pokazuje jak zaprojektować drogi zaopatrzenia, wywozu nawozu, drogi dla gości , zawodników, widzów, właścicieli i drogi pożarowe.

Projektowanie ośrodka jeździeckiego zaczynamy od zaprojektowania najważniejszych dróg technologicznych. Ośrodki jeździeckie, czy gospodarstwa hodowli koni sportowych, spełniają zwykle wiele funkcji. Podstawowe drogi to droga zaopatrzenia koni w paszę i ściółkę i  droga wywozu nawozu. Wiążą się ściśle zarówno z hodowlą jak i pesjonatem dla koni sportowych.Na poniższym rysunku pokazano schemat zaopatrzenia stodoły w  słomę, siano , wiórki, drogę ze stodoły do stajni. Dalej pokazano wywóz nawozu ze stajni i wywóz nawozu z gospodarstwa.Droga oparta jest o oddzielny wjazd gospodarczy z drogi publicznej. Działka i drogi przy działce pozwalajana zaprojektowaniu wielu zjazdów z drogi publicznej- co warto brać pod uwagę przy rozważaniu jaką działkę kupić pod gospodarstwo hodowlane , czy ośrodek jeździecki.

W projektowaniu logistyki gospodarstwa hodowlanego, drugą ważną drogą jest droga gości - zawodników, trenerów , pensjonariuszy, widzów przyjeżdżających na pokazy, czy oglądających treningi. Trzeba zadbać o wygodne parkingi , zarówno dla samochodów osobowych , jak i dla koniowozów. W pokazywanym projekcie wydzielono strefę gospodarczą od strefy dla gości- dzięki temu drogi zaopatrzenia i droga gości, nie krzyżują się . Dla odbioru jakości i estetyki ośrodka to bardzo istotna cecha. Bardzo częstym błędem jest umieszczanie płyty na nawóz w pobliżu głównego wejścia i wjazdu do gospodarstwa, co szczególnie w lecie, może skutecznie zrazić klientów do ośrodka jeździeckiego.

Trzecią istotną drogą dla gospodarstwa hodowli koni sportowych , czy ośrodka jeździeckiego, są drogi jakie pokonują codziennie konie na pastwiska i padoki. W miarę możliwości powinny być one prowadzone bezkolizyjnie z innymi drogami- ale zwykle jest to trudne do przeprowadzenia. W przykładzie poniżej układ działki i program gospodarstwa nie pozwolił na bezkolizyjne prowadzenie koni na padoki- w związku z tym, należy wyprowadzenie i przyprowadzanie koni do stajni, trzeba zaplanować w czasie kiedy ruch gości i zaopatrzenia są najmniejsze.

W projektowanym Gospodarstwie Hodowli Koni Arabskich takie drogi udało się wydzielić bezkolizyjnie- tu droga koni na pastwiska nie przecina się drogami transportu paszy , parkingami , drogami gości. Na schemacie poniżej strefa hodowli i treningu została oznaczona kolorem zielonym.

Czwartą istotną drogą w ośrodku jeździeckim jest droga pożarowa. Wielkopowierzchniowe obiekty , takie jak hale ujeżdżalni o długich elewacjach wymagają zaprojektowania dróg dla straży pożarnej i ekip ratunkowych, ściśle według przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

architekt Jacek Kluszewski

Montepulciano 10 grudnia 2021