Z myślą o koniu-Projektowanie ośrodków jeździeckich do organizacji zawodów hipicznych

Designing equestrian centers for the organization of hypographic competitions

plan ośrodka jeździeckiego
Po roku projektowania sportowego ośrodka jeździeckiego pod Poznaniem, jestem bogatszy o wiele przemyśleń i argumentów , jak projektować ośrodki jeździeckie do organizacji zawodów. Projektowanie z czołowymi zawodnikami daje dużo ciekawych doświadczeń i wiedzy o kulisach jeździectwa i zawodów.

Część I - wybór terenu:
Od czego zacząć:
Od terenu- najlepiej w jednym kawałku, nie mniej niż 5 ha w kształcie zbliżonym do kwadratu, lub prostokąta o węższym boku nie krótszym niż 100 m. Kształt terenu rzutuje na ekonomie ośrodka jeździeckiego. Im teren bardziej skupiony tym mniej dróg wewnątrz i mniej jeżdżenia.
Druga istotna sprawa to czy lokalne prawo przestrzenne pozwoli zrealizować ośrodek . Dużo obszarów w kraju nie posiada uchwalonego miejscowego planu i wówczas do urzędu gminy trzeba wystąpić o ustalenie warunków zabudowy. Najlepiej do wniosku dołączyć koncepcje architektoniczną ośrodka jeździeckiego. W koncepcji określamy układ komunikacyjny ośrodka, program funkcjonalny, gabaryty budynków i architekturę ośrodka. Potrzebne jest też określenie źródeł zasilania, miejsc składowania nawozu, ścieków bytowych , zasilania wodą i ochrony pozarowej.Im szczegółowiej wykonana koncepcja - tym mniejsze kłopoty przy wydawaniu pozwolenia na budowę. 
 

 

Część II Najważniejsze przepisy które trzeba uwzględnić przy projektowaniu ośrodków jeździeckich

 

PRZEPISY POŻAROWE

Co jakiś czas czytamy przerażajace wieści o pożarach ośrodków jeździeckich. Nagromadzenie wielu łatwo palnych materiałów przy źródłach ognia i lekceważenie przepisów pożarowych są przyczyną najgorszego nieszczęścia jakie może spotkać nas i nasze konie.

DROGI EWAKUACYJNE ZE STAJNI

Opracowano na podstawie przepisów:

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 21 lipca 1961 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane budownictwa powszechnego.

przepisy uchylone,  ale bardzo praktyczne.

i obowiazujących:

Rozdział 9 Wymagania przeciwpożarowe dla budynków inwentarskich  w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z poźn. zm.)

- drzwi pomieszczeń dla inwentarza żywego powinny otwierać się na zewnątrz- CZYLI NIE PRZESUWNE, a minimalna ich szerokość w świetle powinna wynosić:
w stajniach, źrebięciarniach, przy ilości do 5 sztuk - 1,20 m, przy ilości ponad 5 sztuk - 2,00 m.

Na jedno wyjście ewakuacyjne powinno przypadać najwyżej 15 koni

DROGI POŻAROWE  - WYMAGANIA

Opracowano na podstawie obowiązujących przepisów:

[1]        rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz.719),

 

[2]    rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 lipca 2010r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030),

Do ujeżdżalni wymagany jest dojazd spełniający wymagania dla drogi pożarowej.

Droga pożarowa powinna przebiegać wzdłuż dłuższego boku budynku w odległości 5-15 m od ścian budynku.
Pomiędzy drogą, a budynkiem nie powinny występować żadne elementy utrudniające akcję.
Droga powinna zapewniać dojazd do przeciwpożarowego ujęcia wody. (jeśli takie mamy)
Droga powinna być utwardzona, szerokości minimum 4m, o nachyleniu podłużnym poniżej 5%, nośności min. 100kN Droga pożarowa powinna zapewniać przejazd bez cofania lub być zakończona placem manewrowym 20mx20m.
Zewnętrzne promienie skrętu powinny wynosić min. 11m.

ODLEGŁOŚCI BUDYNKÓW, BUDOWLI ORAZ URZĄDZEŃ

Opracowano na podstawie obowiązujących przepisów:

[1]       rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z poźn. zm.),
 [2] rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie. (tekst pierwotny: Dz. U. 1997 r. Nr 132 poz. 877) (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 81)

 

Płyta na nawóz (gnojownik) 

Odległość od granic działki wynosi min 4,0m.
Odległość od pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi na działkach sąsiednich min. 25m
Odległość od silosów na pasze min5m.

 

Silosy na zboże

Odległość od granic działki wynosi min 4m.
Odległość od pomieszczeń na pobyt ludzi min 8m

Studnia

Odległość studni dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, niewymagającej, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony ujęć i źródeł wodnych, ustanowienia strefy ochronnej, powinna wynosić - licząc od osi studni - co najmniej:

Odległość do granicy działki - 5 m;
Odległość do osi rowu przydrożnego - 7,5 m;
Odległość do budynków inwentarskich i związanych z nimi szczelnych silosów, zbiorników do gromadzenia nieczystości, kompostu oraz podobnych szczelnych urządzeń - 15 m;
Odległość do najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji indywidualnej, jeżeli odprowadzane są do niej ścieki oczyszczone biologicznie w stopniu określonym w przepisach dotyczących ochrony wód - 30 m;
Odległość do nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych, najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji lokalnej bez urządzeń biologicznego oczyszczania ścieków oraz do granicy pola filtracyjnego - 70 m.

Szambo

Odległość pokrywy i wylotu wentylacji szamba (do 10m³) z oczyszczalnią ścieków od granicy działki wynosi minimum 7,5m.
Odległość od pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi minimum 15m.

 

 

Powyżej wizualizacja ośrodka jeździeckiego z widocznym na pierwszym planie basenem pożarowym i ujęciem pożarowym.